aba7c0abb50c84db7b60fcce3be49c07

Jak napisać wniosek o zabezpieczenie roszczenia w sprawie kredytu frankowego

W każdej sprawie cywilnej można złożyć wniosek o zabezpieczenie przysługującego nam roszczenia. W sprawach dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych do waluty obcej CHF najczęściej wniosek o zabezpieczenie składany jest na etapie złożenia pozwu do sądu, a więc początkowym etapie postępowania sądowego – pisze na łamach Rzeczpospolitej adwokat Norbert Warakomski.

Jeśli wniosek o zabezpieczenie zostanie sformułowany w pozwie, wtedy wnioskodawca jest zwolniony z uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 100 PLN (vide: art. 95 § 1 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Co powinno się znaleźć we wniosku?

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia powinien odpowiadać wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, ponadto musi zawierać wskazanie sposobu zabezpieczenia i uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających uwzględnienie przedmiotowego wniosku przez sąd. Sąd udziela zabezpieczenia, jeśli zostaną uprawdopodobnione (nie mylić z udowodnione) ustawowe przesłanki zabezpieczenie, tj. uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Treścią wniosku o udzielenie zabezpieczenia jest wstrzymanie płatności rat kredytu od dnia udzielenia przez sąd zabezpieczenia aż do prawomocnego zakończenia sprawy. Jednocześnie ze względu na charakter postępowania zabezpieczającego, jeśli sąd dostrzeże w pozwie wniosek o zabezpieczenie, ma obowiązek jego rozpoznania w pierwszej kolejności. Zgodnie z art. 737 kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.) wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu. Pomimo jednoznacznej redakcji przedmiotowego przepisu, sądy najczęściej traktują ten termin jako instrukcyjny, co oznacza, że na rozpatrzenie wniosku o zabezpieczenie czeka się często znacznie dłużej (nierzadko nawet kilka miesięcy), co nie powinno mieć jednak miejsca.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w czerwcowym wyroku, po raz kolejny stanął po stronie frankowiczów. Wcześniej uznał, że wadliwą umowę kredytową można unieważnić na żądanie lub za zgodą konsumenta. Teraz stwierdził, że w przypadku unieważnienia umowy bank nie może domagać się od kredytobiorcy wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

Jakie roszczenie zabezpieczamy?

Składając do sądu wniosek o zabezpieczenie, należy przede wszystkim określić, jakiego rodzaju roszczenie chcemy zabezpieczyć. Zasadniczo roszczenia w postępowaniu cywilnym dzielimy na roszczenia pieniężne i niepieniężne. Podział ten ma istotne znaczenie dla postępowania zabezpieczającego, ponieważ katalog sposobów zabezpieczenia jest zamknięty dla roszczeń pieniężnych (enumeratywny katalog został wskazany przez ustawodawcę w art. 747 k.p.c.). W przypadku zaś roszczeń niepieniężnych takiego zamkniętego katalogu nie ma w przepisach prawa. Właściwym przepisem dla zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych jest art. 755 § 1 k.p.c., który stanowi, że sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosowanie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych dla zabezpieczeń roszczeń pieniężnych, w szczególności sąd może unormować prawa i obowiązki stron na czas trwania postępowania.

To właśnie istotą prawidłowo złożonego wniosku o zabezpieczenie na początkowym etapie sprawy jest żądanie zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego w postaci roszczenia o ustalenie nieważności zawartej umowy kredytu.

Określenie „kredyt frankowy” ma charakter potoczny i na dodatek jest mylące. W rzeczywistości tego rodzaju kredyty nie są walutowe. Były wypłacane w złotych polskich i do 26 sierpnia 2011 roku, czyli wejścia w życie tzw. ustawy spreadowej, mogły być spłacane wyłącznie w PLN.

Jak rozumieć interes prawny?

Najtrudniejszym zaś elementem wniosku o zabezpieczenie jest z kolei uprawdopodobnienie interesu prawnego w zabezpieczeniu. Wskazówkę zamieszczoną przez ustawodawcę, jak należy rozumieć pojęcie interesu prawnego w zabezpieczeniu, odnajdziemy w art. 7301 § 2 k.p.c., zgodnie z treścią ww. przepisu interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. W sprawach dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych do waluty obcej CHF, zazwyczaj wskazując okoliczności uzasadniające istnienie interesu prawnego, wskazuje się:

∑ konieczność wytoczenia kolejnego powództwa przeciwko bankowi w sytuacji odmowy udzielenia zabezpieczenia,

∑ złą sytuacje finansową banku lub kredytobiorców,

∑ utrudnienie osiągnięcia celu postępowania w postaci zwrotu całości roszczenia restytucyjnego (świadczenia nienależnego) z tytułu nieważnej umowy kredytu.

Ochrona konsumenta

W sprawach dotyczących „kredytów frankowych” zgodnie z orzecznictwem TSUE sąd rozpatrujący wniosek o zabezpieczenie powinien mieć na względzie, że ochrona konsumenta wypływająca z prawidłowej wykładni dyrektywy 93/13/EWG zmierza do zaniechania stosowania przez przedsiębiorców niedozwolonych postanowień umownych – powyższe powinno przemawiać za uwzględnianiem wniosków o zabezpieczenia przez sądy. W końcu w wyroku TSUE z 15 czerwca 2023 roku w sprawie C-287/22 sąd rozpatrujący sprawę z powództwa konsumenta przeciwko przedsiębiorcy odpowiedzialnemu za występowanie w umowie kredytu niedozwolonych postanowień umownych uznał, że powinien udzielić zabezpieczenia roszczeń konsumenta, jeżeli wymaga tego zapewnienie skuteczności orzeczenia, które ma zapaść w sprawie. Celem dyrektywy 93/13/EWG jest bowiem zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów (vide: wyrok z 25 listopada 2020 r. Banca B., C-269/19, EU:C:2020:954, pkt 37).

Odfrankowienie kredytu jest jednym z dwóch zasadniczych korzystnych dla kredytobiorców rozstrzygnięć, które zapadają w sprawach dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych do waluty obcej CHF. Drugim takim rozstrzygnięciem jest nieważność całości zawartej umowy. Po sankcje nieważności umowy kredytowej sądy sięgają znacznie częściej niż po odfrankowienie kredytu.

Podstawa do zaprzestania spłaty rat

Jeśli sąd w sprawie uwzględni złożony wniosek o zabezpieczenie, wydaje w tym przedmiocie postanowienie, w którego treści powinien się znaleźć sposób zabezpieczenia (co do zasady wskazany przez wnioskodawcę) oraz wzmianka o wykonalności orzeczenia – postanowienie o zabezpieczeniu jest wykonalne z chwilą jego wydania przez sąd. Powyższe oznacza, że od dnia udzielenia zabezpieczenia kredytobiorcy mogą skorzystać z ochrony udzielonej im przez sąd i zaprzestać spłaty rat kredytu. Zabezpieczenie roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu jest w zasadzie tożsame ze stanem tzw. wakacji kredytowych, oznacza to, że okresie udzielenia zabezpieczenia kredytobiorcy mogą nie płacić rat kredytu (bez żadnych konsekwencji prawnych), natomiast powinni opłacać składki z tytułu towarzyszących umowie kredytu ubezpieczeń. Należy także pamiętać, że postanowienie o zabezpieczeniu może być zaskarżone przez bank w drodze zażalenia, o czym stanowi art. 741 § 1 k.p.c.

Podsumowując, udzielenie zabezpieczenia przez sąd jest pierwszą istotną korzyścią przede wszystkim finansową z punktu widzenia kredytobiorcy wchodzącego na drogę postępowania sądowego w bankiem. Od dnia udzielenia zabezpieczenia kredytobiorca może zaprzestać spłat rat kredytu bez konsekwencji i ze spokojem oczekiwać na rozstrzygnięcie swojej sprawy przez sąd. Prawidłowo złożony wniosek o zabezpieczenie i rozpoznany przez sąd niezwłocznie umożliwia sformułowanie w pozwie roszczenia o zapłatę zwrotu świadczenia nienależnego bez konieczności dokonywania modyfikacji (rozszerzenia) powództwa na dalszym etapie postępowania. Takie postępowanie ma na względzie zwłaszcza ekonomikę procesową, którą powinni mieć na względzie szczególnie sędziowie rozpatrujący sprawy dotyczące „kredytów frankowych”.

Czytaj na portalu Rzeczpospolitej: https://www.rp.pl/konsumenci/art39084551-jak-napisac-wniosek-o-zabezpieczenie-roszczenia-w-sprawie-kredytu-frankowego

O autorze

Udostępnij wpis